Specialist in thuisbatterijen!

BatterijTech Privacy Beleid

Karel Vanstraelen Consulting, gevestigd aan Beverlo, Limburg, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 1. https://batterijtech.com
 2. De Heuft 8 bus 4, 3581 Beverlo, Limburg, België
 3. +32 468 29 18 92
 4. Karel Vanstraelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Karel Vanstraelen Consulting Hij/zij is te bereiken via karel@batterijtech.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karel Vanstraelen Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karel@batterijtech.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karel Vanstraelen Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Karel Vanstraelen Consulting neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karel Vanstraelen Consulting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karel Vanstraelen Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 1. 6 maanden na ons laatste contact als u geen product van ons gekocht hebt.
 2. 5 jaar na installatie van systeem of na laatste onderhouds afspraak. Dit om gegevens te hebben over uw systeem moest u binnen die 5 jaar nog een onderhoud aanvragen.
 3. Wanneer u aangeeft geen onderhoud in de toekomst meer te willen.
 4. Wanneer u vraagt om persoonlijke gegevens te verwijderen.
 5. Zolang u een contract met Karel Vanstraelen Consulting hebt om periodiek onderhoud uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karel Vanstraelen Consulting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karel Vanstraelen Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karel Vanstraelen Consulting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Batterijtech bestaat uit een kleine groep specialisten die allen een groot aandeel hebben in het beschermen van onze clienten. Daarom vertrouwen wij alle 4 personen met de persoonlijke gegevens van onze clienten. Onze externe boekhouder heeft toegang tot uw naam en achternaam, address en eventueel ook BTW-nummer. Deze is niet gewettigd om deze gegevens aan derde te verkopen of te verwerken voor andere doeleinden buiten onze boekhouding.

Waar worden persoonlijke gegevens opgeslagen?

Onze website batterijtech.com (.be,.nl) wordt in een server in de United States of America gehost op google cloud omdat dit de goedkoopste oplossing is. De server uitbater(Google) heeft geen toegang tot de gegevens die op/naar/van de server gaat. Dit betekend dat gegevens die via de website ingevoerd worden de Europese Unie verlaten maar onmiddelijk teruggestuurd worden naar onze privé mailserver in Nederland gehost door Zoho. De mailserver uitbater(Zoho) heeft geen toegang tot de gegevens die op/naar/van de server gaat. Facturen worden verwerkt door een externe boekhouder (Roex) en worden ook in zijn gegevens systeem opgeslagen.

Persoonlijke gegevens gebruikt tijdens communicatie via email zullen exclusief op onze privé mailserver blijven. Persoonlijke gegevens voor het opstellen van offertes, facturen of boekhoudkundig activiteiten zullen, buiten op onze privé mailserver, ook op de persoonlijke computers van eender welk van onze bedrijfsleden opgeslagen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karel Vanstraelen Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karel@batterijtech.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Karel Vanstraelen Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karel Vanstraelen Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via karel@batterijtech.com. Karel Vanstraelen Consulting heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 3. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 4. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam batterijtech.com naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.